INDEX-
Sanrio Puroland / Jiku-tantei Genshikun 1998